Kalite Birimi ve Çalışmaları
22 Ekim 2018

1. KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

a) Kalite Yönetim Sistemi için gerekli süreçlerin oluşturulmasını, uygulamasını ve sürekliliğini sağlar.
b) Kalite Yönetim Sistemi’nin performansı ve iyileşmesi için Üst Yönetim’e rapor verir.
c) Başhekimlik’ ten hizmet alanların şartlarının bilincinde olmasını ve bu bilincin yaygınlaştırılmasını sağlamak için çalışır.
d) Öz değerlendirme Planı ve takviminin oluşturulmasını, gerçekleştirilmesini ve sonuçlarını takip eder
e) Öz değerlendirmeleri yöneterek analiz sonuçlarını Başhekimliğe iletilmesini sağlar.
f) Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili konularda dış kuruluşlarla işbirliği yapar.
g) Hizmet Kalite Standartlarına göre yazılı düzenlemeleri kontrol eder
h) 112 Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde hazırlanan yazılı düzenlemeleri kontrol eder, revizyonlarını takip eder.
i) Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı’nı planlar ve gündemini oluşturur.
j) İyileştirme faaliyetlerini onaylar, takip ve kontrol eder.
k) Dış Kaynaklı tüm dokümanların güncelliğini takip eder, birimlerde en son güncel olanların kullanımda olmasını sağlar.
l) Anketleri analiz eder, rapor halinde Başhekimliğe sunar diğer birimlere duyurur.
m) Birimlerin görev tanımlarını hazırlar.
n) Kalite Yönetim Sistemi’ni iyileştirme önerilerini Başhekimliğe sunar.
o) Öneri ve Hizmet Değerlendirme, Düzeltici-Önleyici Formların kullanımının yaygınlaşması için çalışmalar ve ilgili formların takibini yapar.
p) Vaka İnceleme Raporu Formları’nın takibini yapar.
q) Uygun olmayan hizmetlerin takibini ve kontrolünü yapar
r) Hasta ve çalışan güvenliği kapsamında Güvenlik Raporlama Sisteminin yaygınlaştırılmasını, takip ve analizini yapar
s) Kalite Yönetim Sistemi farkındalığını arttırma yönünde çalışmaları yapar.
t) Başhekim tarafından verilen diğer görevleri yapar.

2. KALİTE BİRİM SORUMLUSU

a) Kalite Yönetim Sistemi’ne ait kayıtları tutar.
b) Bölüm sorumluları tarafından hazırlanan dokümanları kontrole sunar.
c) Onaylanan tüm dokümanların birimlere dağıtılmasını sağlar.
d) Dokümanların tüm birimlere dağıtımını sağlar, güncelliğini kontrol eder.
e) Revize edilmiş dokümanların birimlerde kullanımını engellemek için gerekli çalışmayı yapar.
f) Revizyon görmüş dokümanların yeni hallerinin birimlere dağıtımını yapar, iptal edilmiş nüshaları birimlerden alır, bir örneği dışında hepsini imha eder.
g) İptal edilmiş dokümanın bir örneğini üzerini” İptal Edilmiş Doküman” kaşesiyle işaretleyerek “ İptal edilmiş Dokümanlar Klasörü”nde saklar.
h) Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı’nın duyurusunu ve hazırlığını yapar.
i) Kalite Yönetim Direktörü ve Üst Yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapar.
j) Anketlerin hazırlanmasını, uygulanmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlar.
k) Öneri ve Hizmet Değerlendirme, Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirim Formu, Düzeltici-Önleyici Formlarının kayıtlarının düzenli tutulmasını sağlar.