İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Komisyonu Üye Seçimi
19 Ağustos 2020

28.11.2014 tarih ve 29189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” 6. maddesinde İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Komisyonu teşkiline ilişkin düzenleme yapılmış olup, ilgili yönetmeliğin;

e) Bir Tabip Temsilcisi

f) Sağlık Hizmetleri Sınıfı personeli arasından bir temsilci (Tabip hariç)

g) Teknik, Yardımcı veya Genel İdari Hizmetler Sınıflarını temsilen bir temsilci

üyeler için ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları Müdürlükçe yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur, denilmektedir.

Buna göre;

söz konusu yönetmeliğin 6.maddesinin 2.fıkrasının (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen personel arasından seçim yapılacaktır.

Döner Sermaye Komisyonu üyeliği için aday olmak isteyen personelin yazılı dilekçe ile Müdürlüğümüz İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Seçim Takvimi:

*13-14 Şubat 2017 Arası :
Adaylık başvuru kabulü (saat 16:00’a kadar) Saat16:00’dan sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Belirtilen tarihten sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

*15 Şubat 2017saat 17:00 de adaylık başvurusu yapanlar Kurumumuz Web sayfasından ilan edilecektir.

*16 Şubat Şubat 2017tarihindesaat 15:00 – 16:30 arası seçimler yapılacaktır.

Seçim Yeri ve Şartları:

-Seçim belirtilen tarih ve saatte Müdürlüğümüz sosyal tesisler yemekhanesinde yapılacaktır.

-Seçimde vekâleten oy kullanılmayacaktır.

-Seçimde en çok oyu alan aday seçilmiş sayılacaktır. En çok oyu alanikinci sıradaki aday yedek üye olarak belirlenecektir.

-Oyların eşit çıkması durumunda üyeler kura ile belirlenecektir.

-Oy kullanacak personel yanında kimlik belgesi bulunduracak ve sadece kendi unvanını temsil eden adaya oy verebilecektir.

-Seçim için hazırlanacak oy pusulası çarşaf liste şeklinde olacaktır.

-Her temsilci grubu için ayrı oy pusulası hazırlanacaktır.

-Oy pusulaları ve oy zarfları Seçim Komisyonunca seçimden önce Müdürlük mührü ile mühürlenerek seçmene verilecektir.

-Seçmen oy pusulasında ismi bulunanlardan oy vermek istediği adayın yanında bulunan kutucuğa işaretlemek suretiyle oyunu kullanmış olacaktır.

-Seçmen aynı oy pusulasında birden fazla adayı işaretlerse oy pusulası geçersiz sayılacaktır.

-Oy pusulalarında herhangi bir işaret, isim yazma ve v.b.seçmeni belli edecek işaret ve yazı olması halinde oy pusulası geçersiz sayılacaktır.

-Seçim sonuçları 17 Şubat 2017 tarihinde Web sitemizden ilan edilecektir.

-Sonuçlara itiraz18 Şubat 2017 saat16:00’ya kadar Müdürlüğümüze yazılı olarak yapılabilecektir. İtiraz hakkı sadece aday olan personel tarafından kullanılabilecektir.