2022 Yılı Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Komisyonu Üye Seçimi
20 Ocak 2022

         28.11.2014 tarih ve 29189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” 14. maddesinde Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye Komisyonu teşkiline ilişkin düzenleme yapılmış olup;
d) Bir  Pratisyen Tabip
        e) Sağlık hizmetleri sınıfı (tabip hariç) personel arasından bir temsilci,
f) Teknik, yardımcı veya genel idari hizmetler sınıflarını temsilen bir temsilci

üyeler için ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları İl Sağlık Müdürlüğünce yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur, denilmektedir.
Buna göre; söz konusu yönetmeliğin 14.maddesinin 2.fıkrasının (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen personel arasından seçim yapılacaktır.

Döner Sermaye Komisyonu üyeliği için aday olmak isteyen personelin yazılı dilekçe ile Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Seçim Takvimi:
*20-25 Ocak 2022 Arası: Adaylık başvuru kabulü (saat 15:00’e kadar) Saat 15:00’den sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.Posta ile başvurular belirtilen süre içerisinde Kurumumuza geldiğinde kabul edilecektir. Belirtilen tarihten sonra gelen başvurular kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.
*25 Ocak 2022 saat 17:00 de adaylık başvurusu yapanlar Kurumumuz Web sayfasından ilan edilecektir.
*26 Ocak 2022 tarihinde saat 15:00 – 16:30 arası seçimler yapılacaktır.
Seçim Yeri ve Şartları:
-Seçim belirtilen tarih ve saatte Müdürlüğümüz sosyal tesisler yemekhanesinde pandemi kuralları çerçevesinde yapılacaktır.
-Seçimde vekâleten oy kullanılmayacaktır.
-Seçimde en çok oyu alan aday seçilmiş sayılacaktır. En çok oyu alan ikinci sıradaki aday yedek üye olarak belirlenecektir.
-Oyların eşit çıkması durumunda üyeler kura ile belirlenecektir.
-Oy kullanacak personel yanında kimlik belgesi bulunduracak ve sadece kendi unvanını temsil eden adaya oy verebilecektir.
-Seçim için hazırlanacak oy pusulası çarşaf liste şeklinde olacaktır.
-Her temsilci grubu için ayrı oy pusulası hazırlanacaktır.
-Oy pusulaları ve oy zarfları Seçim Komisyonunca seçimden önce Müdürlük mührü ile mühürlenerek seçmene verilecektir.
-Seçmen oy pusulasında ismi bulunanlardan oy vermek istediği adayın yanında bulunan kutucuğa işaretlemek suretiyle oyunu kullanmış olacaktır.
-Seçmen aynı oy pusulasında birden fazla adayı işaretlerse oy pusulası geçersiz sayılacaktır.
-Oy pusulalarında herhangi bir işaret, isim yazma ve v.b. seçmeni belli edecek işaret ve yazı olması halinde oy pusulası geçersiz sayılacaktır.
-Seçim sonuçları 27 Ocak 2022 tarihinde Web sitemizden ilan edilecektir.
-Sonuçlara itiraz 28 Ocak 2022 saat 16:00’ya kadar Müdürlüğümüze yazılı olarak yapılabilecektir. İtiraz hakkı sadece aday olan personel tarafından kullanılabilecektir.