MESLEK HASTALIĞI FARKINDALIK TOPLANTISI
09 Ağustos 2019

  • 25383320_10155855033279360_144698105_o.jpg
  • 25400790_10155855033329360_707631313_o.jpg

İl Sağlık Müdürlüğü’nün düzenlemiş olduğu ‘Meslek Hastalıkları Farkındalık Toplantısı’ Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde bulunan işyerlerinin İşveren/İşveren Temsilcileri ve işyeri hekimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi

Toplantı Sağlık Müdürlüğü Çevre ve Çalışan Sağlığı Şubesinden Çalışan Sağlığı Birim Sorumlusu Dr. Betül Gevrek'in açılış konuşmasıyla başladı. Pamukkale Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilimdalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bostancı, İl Sağlık Müdürlüğü’nden Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürü Niyazi Akman ve SGK İl Müdürlüğü’nden Servis Şefi Gülten Kertik'in sunumlarıyla devam etti. Toplantıda şu konular konuşuldu;
Çalışma ortamında çalışanların sağlığını olumsuz etkileyebilecek birçok risk etmeni vardır. Çalışanları bu risk etmenlerinden korumak, üretimin devamlılığını sağlamak ve verimliliği artırmak için yapılan ve çok disiplinli olarak yapılan çalışmaları ifade eden ‘’iş sağlığı ve güvenliği‘’ kavramı sanayinin ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak giderek önem kazanmaktadır.
İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları; çalışma ortamında tehlike kaynaklarının belirlenerek sağlık ve güvenlik açısından bir risk değerlendirilmesinin yapılması, önleme ve koruma tedbirlerinin belirlenerek uygulanması ve çalışanların bilgilendirilmesini kapsamaktadır.
Meslek Hastalıkları, iş yeri ortamında bulunan faktörlerin etkisi ile meydana gelen hastalıkların ortak adıdır. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü gibi kaynaklarda meslek hastalıkları; ''zararlı bir etkenle bundan etkilenen insan vücudu arasında, çalışılan işe özgü bir neden-sonuç, etki-tepki ilişkisinin ortaya konabildiği hastalıklar grubu'' olarak tanımlanmaktadır.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 14. Maddesinde Meslek Hastalığı; ''sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir’’ şeklinde tanımlanmaktadır.
Meslek hastalıkları, etkenle çalışanın ilk temasından 1 hafta ile 30 yıl sonra ortaya çıkabilmektedir. Ülkeler arasında değişmekle birlikte, yılda her bin işçi için 4-12 yeni meslek hastalığı olgusu beklenmelidir. Meslek hastalıkları, ancak bilinçli olarak arandıkları zaman bulunabilirler. Meslek hastalıklarının diğer hastalıklardan farklı, kendilerine özgü tanı ve tarama yöntemleri vardır.
Meslek hastalıkları tümüyle önlenebilir hastalıklar olup; halk sağlığı ve ülke sağlık politikalarındaki yeri özel ve önemlidir. İş Yeri Hekimleri başta olmak üzere sağlık personelinin, işveren ve çalışanların, ilgili tarafların sendikal örgütleri ve meslek örgütlerinin konu ile ilgili bilgi ve duyarlılıklarının artırılması ve gerekli eğitim materyallerinin hazırlanarak sahada kullanımının yaygınlaştırılması ile ülkemizde tespitinde zorlanılan meslek hastalıkları tanısında artış sağlanması beklenmektedir.
Ülkemizde meslek hastalıkları sayılarının yetersiz oluşunda sağlık hizmetleri sunumunda koruyucu hekimliğin öncelikli olmaması, meslek hastalığı tanı sürecinde yaşanan güçlükler, çalışanın meslek hastalığı hakkında yeterli ve doğru bilgiye sahip olmaması, çalışanın, işverenle ilişkisinin bozulması ve işini kaybetme korkusu ve benzeri tıbbi, yasal ve sosyal taraflara ilişkin birçok neden sıralanabilir.
Sağlıklı çalışma ortamı her bireyin en doğal hakkıdır